Tilausluennot

Ihmissuhdetaidot ammattilaisuuden perustana

Tommy Hellsten liikkuu luennoissaan yksilön työyhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Fokuksena on erityisesti itsensä johtaminen näillä kaikilla tasoilla.

Tarjouspyynnöt tilaisuuksiin tommy.hellsten@ihminentavattavissa.fi

Videokooste työyhteisöluennosta aiheena narsismi

Esimerkkejä luentoaiheista

Tärkein työkalusi olet sinä itse

Miten sovittaa yhteen työ, perhe ja parisuhde? 
Jos elämä on liian täynnä asioita, syntyy helposti tilanne, ettei itse mahdu siihen mukaan. Asiat johtavat sinua etkä sinä asioita. Elämää leimaa jatkuva kiire ja riittämättömyyden tunne, kenties jopa syyllisyys. Miten löytää takaisin elämänsä keskukseen ja sieltä käsin ohjaamaan itseään ja asioitaan? Miten löytää tie levollisuuteen, luovuuteen ja työniloon?

Hyväntahtoisuus työyhteisöissä

Hyväntahtoisuus ja pahantahtoisuus johtavat kahteen aivan erilaiseen organisaatiokulttuuriin. Hyväntahtoisuus synnyttää työhönsä sitoutuneita ihmisiä. Se johtaa luovuuteen ja työniloon. Hyväntahtoisuuden syntymiseen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin, varsinkin johtamisella. Hyväntahtoisessa työyhteisössä ohjaudutaan rakkaudesta, pahantahtoisessa taas pelosta. Edellinen johtaa luovuuteen ja työniloon, jälkimmäinen kontrolliin ja uupumukseen. 

Vastoinkäymiset ja vaikeudet pitävät sisällään kasvun siemenen

Kasvaaksemme ja kehittyäksemme ihmisinä tarvitsemme paitsi menestystä ja onnistumista myös vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Voimme oppia suhtautumaan vastoinkäymisiin positiivisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Silloin ne saavat tehdä tehtävänsä ja poistua.
Jos emme opi niistä, joudumme kenties toistamaan samoja virheitä kunnes opimme sen mitä ne tulivat opettamaan. 

​Kiire, olemmeko sen uhreja vai luommeko sen?

Kiire on kulttuurimme keskeisimpiä ongelmia. Kiire on sitä että on aina väärässä paikassa väärään aikaan. Se johtaa kyvyttömyyteen olla läsnä tässä ja nyt ja kohdata toinen ihminen. Kiire syntyy usein pelosta ettei riitä ja ole tarpeeksi hyvä. Ensi askel kiireen purkamisessa on tunnistaa se ja ymmärtää sen syntyhistoria. 

Oma persoona työvälineenä

Kyky johtaa itseään nousee kyvystä tuntea itsensä ja tunnistaa elämään vaikuttavat seikat. Suhde itseen on sen vuoksi työntekijän tärkein ihmissuhde. Luento antaa välineitä itsensä syvempään tiedostamiseen ja tuntemiseen.

Johtajan tärkein tehtävä on itse voida hyvin

Ihmiset lukevat meitä sellaisina kuin me olemme, eivät sellaisina kuin me yritämme olla. Siksi se mitä me olemme, on viestinä voimakkaampi kuin se mitä me sanomme tai teemme. Itsensä ja oman elämänsä vaaliminen on siksi johtajan tärkein tehtävä, ja ehkä myös vaikein.

Työnilo: Luovuus ja työnilo kulkevat käsi kädessä

Turvallisuus synnyttää luovuutta, turvallisuus taas syntyy työpaikan arvoista ja hyvästä johtamisesta. Johtaminen ei ole pelkästään toisten johtamista, vaan erityisesti itsensä johtamista. Siksi johtamista ei voi yksistään delegoida esimiehille, vaan se koskee kaikkia. 

​Repivä ja rakentava viha työyhteisön ihmissuhteissa 

Viha jota ei ilmaista, muuttuu pahantahtoisuudeksi ja katkeruudeksi. Siksi on hyvä oppia ilmaisemaan sitä rakentavasti. Vihan positiivinen käsittely puhdistaa ilmapiiriä ja luo johtamiseen turvallisuutta ja uskottavuutta. Viha kuuluu ihmisen elämään ja siksi sitä on hyvä oppia ilmaisemaan oikein ja turvallisesti.  Rakentavaan vihaan kuuluu, että se kohdistuu aina asioihin, ei ihmiseen. Luento antaa välineitä tunnistaa rakentava ja repivän vihan väliset erot.  ​

Lapsuuden selviytymisstrategiat ja työyhteisön roolit

Lapsuudessa kehitetyt selviytymisstrategiat siirtyvät tiedostamattomina aikuisuuteen. Tiedostamattomina ne vaikeuttavat kommunikaatiota ja heikentävät työyhteisön ilmapiiriä. Niiden tiedostaminen on ensi askel niistä vapautumiseen. Tunnistamalla omia ja toisten selviytymisstrategioita luomme työyhteisöön ihmistuntemusta joka helpottaa viestintää ja asioiden hoitamista. Asioihin liittyvä jännitteisyydet purkautuvat ja asiat muuttuvat asioiksi. 

Mitä vähemmän teet sitä enemmän saat aikaan 

Kun tekee työtä levollisesta läsnäolosta käsin, tekee vähemmän mutta saa enemmän aikaan. Ihminen on silloin luova ja innovatiivinen ja lopulta myös tehokas. Uusi tehokkuus ei enää synny ihmisyyden kustannuksella vaan työnilosta ja luovuudesta. Tehokkuuden syntypaikka on siis levollisuus.

Mistä syntyy kyky sanoa ei

Itsensä johtamiseen liittyy keskeisesti kyky sanoa ei. Oppimalla sanoman ei varmistaa työkuntoisuutensa ja työnilonsa sekä estää uupumisen.
Kyky sanoa ei johtaa myös kykyyn aidosti sanoa kyllä silloin kun sen aika on. 

Läsnäolemisen kyky esimiehenä

Ihmisten johtamiseen liittyy kyky olla läsnä tässä ja nyt. Ilman sitä toista ei voi aidosti kohdata. Kyky olla läsnä tässä ja nyt syntyy viime kädessä siitä
että itse voi hyvin. Tämä taas syntyy kypsymisestä entistä syvempään vastuullisuuteen ja itsensä tiedostamiseen. 

Teenkö työtä itseni kustannuksella?

Monet pyrkivät luomaan ihmisarvoaan tekemisellä ja suorittamisella. Se johtaa noidankehään, jossa tehdään työtä itsensä kustannuksella.
Ihmisen arvo perustuu siihen mitä hän on, ei siihen mitä hän tekee. Tämän syvä oivaltaminen johtaa levollisuuteen ja oman arvonsa syvempään tiedostamiseen. Ja lopulta selkeyteen omassa tavassa tehdä työtä.

Narsismi työssä

Narsismi on eräs vaikeimmin kohdattavissa olevia ilmiöitä työssä ja kotona. 
Luento antaa välineitä tiedostaa mistä narsismissa on kyse ja mitä tehdä kun se kohdalle sattuu.

Vain yksin voi olla yhdessä 

Erillisyys ja vastuun ottaminen itsestä johtaa kykyyn liittyä toiseen takertumatta häneen. Mikä on se kasvuprosessi joka johtaa terveeseen itsenäisyyteen ja erillisyyden kykyyn?

 Vain yhdessä voi olla yksin

Vain silloin kun ihminen kokee syvää yhteyttä, hän uskaltaa kasvaa omaksi persoonakseen, tulla erilliseksi. Vain rakastettuna ihminen rohkenee astua omaan erillisyyteensä ja sietää itsenäisyyden synnyttämää yksinäisyyttä.

 Jos etsit turvaa, elä vaarallisesti

Elämän pakonomainen hallinta nousee usein syvällä ihmisen rakenteessa olevasta turvattomuudesta ja pelosta. Sisäinen turvattomuus johtaa ulkoisen yliturvallisuuden tarpeeseen. Luovuus vähenee ja sen mukana elämänlaatu. Mistä löytyy rohkeus toteuttaa sisimpiä unelmiaan, uskallus ottaa riskejä ja tulla näkyväksi omana itsenään? 

Miten vapautua kipeästä menneisyydestä?

Ihminen joka ei tahdo kohdata menneisyyttään, elää siinä. Kaikki sellainen menneisyydestä peräisin oleva aines, jota emme ole tiedostaneet ja käsitelleet, tekee valintoja meidän puolestamme. Ihminen elää menneisyyden sitomaa elämää. Luento kuvaa menneisyydestä vapautumisen prosessia kolmella tasolla: tiedon, tunteiden ja toiminnan tasolla. 

Unelmat ja haaveet kertovat meille ketä olemme tulevaisuudessa

Tyydymmekö vain hengissä selviytymiseen vai haluammeko todella elää? Miten muuttaa elämänsä suuntaa niin että syvimmät haaveet alkavat toteutua? Miten tunnistaa unelmansa ja minkälaiset asiat voivat olla niiden toteutumisen esteenä. Miten alkaa liikkua unelmiaan kohti, miten tehdä sellaisia valintoja jotka johtavat niiden toteutumiseen. Miten uskaltautua maastoon jossa ei ole jalanjälkiä? Mistä löytää rohkeus joka synnyttää uutta elämää? 

Jos haluat menestyä, tule ensin onnelliseksi ja katso sitten haluatko vielä menestyä

Ulkoinen menestys saattaa monella olla ainoa käsitys menestyksestä. Sisäinen menestys näyttää kuitenkin olevan ulkoista arvokkaampi ja kestävämpi. Ulkoisen menestyksen yksisilmäinen tavoittelu voi tulla sisäisen esteeksi. Elämä voi kuitenkin vakavoittaa, kun vastoinkäymiset ja vaikeudet paljastavat pelkän ulkoisen menestyksen onttouden. Mikä on tie sisäiseen menestykseen, elämän syventämiseen ja arvojen muuttumiseen? Viisaus saattaa syntyä vasta kärsimyksen kautta, elämän muutos vaikeuksien kypsyttämänä.